اين بخش از مجموعه که متشکل از سوناي بخار، سوناي خشک، دو قسمت جکوزي مجزا مجاور استخر است، ارمغاني جز آرامش و تجديد قواي روحي و جسمي ندارد. همچنين مي توانيد لذت استفاده از اين قسمت را با ميل نوشيدني هاي بوفه که به درخواست شما سرو مي شود دو چندان نماييد.