بادی بیلدینگ

بادی بیلدینگ


بادى بيلدينگ: اكثر مردم شخصى را bodybuilder مي دانند كه با عضلاتى بزرگ و بدن چشم نواز خود، بر روى استيج توجه همه را به خود جلب مي كند. در حالى كه بادى بيلدينگ تنها منحصر به مسابقات نميشود. بادي بيلدينگ به معناى رشد بدن به وسيله تمرينات و رژيم است. شما در اين رشته با انجام تمرينات مختلف قدرتى و استقامتى بر روى عضلات و با داشتن استراحت كافى و تغذيه مناسب كه همگى با كمك مربيان مجرب صورت ميپذيرد، به ساخت بدنى حجيم و متناسب اقدام خواهيد كرد. تمرينات اين رشته پايدارى عضلات شما را افزايش خواهد داد و فشار خون شما را كاهش مي دهد.